Menu

Deze website wordt beheerd door

THINK TWICE / BALTIC TEXTILE TRADING BVBA
Jezusstraat 16-18 box 12
2000 Antwerp
Tel 03 293 83 44
eva@think2.be
BE 0887678177​

Door het gebruik van de website verklaart u zich akkoord met de volgende voorwaarden.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aanTHINK TWICE / BALTIC TEXTILE TRADING BVBA of rechthoudende derden.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke omstandigheden, en kan dus niet als persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
THINK TWICE / BALTIC TEXTILE TRADING BVBA levert inspanningen om de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en actueel te houden. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of mocht bepaalde informatie op de site ontbreken, zal THINK TWICE / BALTIC TEXTILE TRADING BVBA inspanningen leveren om dit zo snel mogelijk te corrigeren.
THINK TWICE / BALTIC TEXTILE TRADING BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Onjuistheden op de site kan u aan de beheerder van de site melden.
Alle inhoud van de site kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.THINK TWICE / BALTIC TEXTILE TRADING BVBA geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
THINK TWICE / BALTIC TEXTILE TRADING BVBA kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site, dit met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
De website bevat hyperlinks naar websites of pagina’s van derden, of onrechtstreekse verwijzingen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert geen goedkeuring van de inhoud ervan.
THINK TWICE / BALTIC TEXTILE TRADING BVBA verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

PRIVACYBELEID

THINK TWICE / BALTIC TEXTILE TRADING BVBAhecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van klantenbeheer. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden (indien wel het geval vermelden aan wie).
THINK TWICE / BALTIC TEXTILE TRADING BVBA kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs de welke u naar onze-website gekomen bent, of het webadres waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te verbeteren voor de gebruikers.

HET GEBRUIK VAN COOKIES.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw internetbrowser.

CookieTypeDurationDescription
Analytics
_gapersistent, third party2 yearThis cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, campaign data and keep track of site usage for the site's analytics report. The cookies store information anonymously and assign a randomly generated number to identify unique visitors.
_gidpersistent, third party1 dayThis cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the wbsite is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages visited in an anonymous form.
_gatpersistent, third party1 minuteThis cookies is installed by Google Universal Analytics to throttle the request rate to limit the collection of data on high traffic sites.
Marketing
NIDpersistent, third party6 monthsThis cookie is set by DoubleClick (owned by Google) to build a profile of your interests and show you relevant ads on other sites.
Noodzakelijk
cookielawinfo-checkbox-non-necessarypersistent, first-party11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Non Necessary".
viewed_cookie_policypersistent, first-party11 monthsThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
cookielawinfo-checkbox-necessarypersistent, first-party11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".

 

GARANTIES INZAKE RECHTMATIGE EN VEILIGE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS.

Elke klant kan erop rekenen dat zijn persoonsgegevens op een faire en rechtmatige manier worden verwerkt. Dit betekent dat de gegevens enkel worden verwerkt voor de hierboven beschreven legitieme doeleinden.THINK TWICE / BALTIC TEXTILE TRADING BVBA garandeert bovendien dat de verwerking altijd voldoende, evenredig en niet buitensporig is.
THINK TWICE / BALTIC TEXTILE TRADING BVBA kan uw gegevens overdragen naar marketing/CRM-tools die de gegevens kan verwerken voor een analyse van het surfgedrag teneinde gerichte meldingen te versturen. Hiervoor kunnen er third party cookies worden geïnstalleerd. We zullen uw persoonsgegevens nooit langer dan strikt noodzakelijk bewaren. We zullen uw gegevens echter bijhouden zolang uw account actief is of zolang wij uw persoonsgegevens nodig hebben om u een bepaalde service te kunnen aanbieden.
THINK TWICE / BALTIC TEXTILE TRADING BVBAheeft voldoende technische en organisatorische maatregelen getroffen om een veilige verwerking van uw persoonsgegevens te garanderen. Deze maatregelen stemmen overeen met de aard van de persoonsgegevens en zijn evenredig met de mogelijke ernst van het risico.
Het risico op accidentele of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging of toegang tot en enige andere ongeoorloofde verwerking van de gegevens is tot een minimum beperkt. Jammer genoeg kan geen enkel risico volledig worden vermeden. Indien ongeoorloofde toegang wordt verkregen tot de IT-systemen vanTHINK TWICE / BALTIC TEXTILE TRADING BVBA zullen we onmiddellijk alle mogelijke maatregelen treffen om de schade aan en/of de diefstal van de gegevens tot een minimum te beperken en waar relevant te melden.

RECHT VAN VERZET

Elke klant kan verzet aantekenen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. De klant mag te allen tijde, kosteloos en zonder meer verzet aantekenen tegen de voorgestelde verwerking van zijn persoonsgegevens indien de gegevens werden verkregen voor marketingdoeleinden.
U hebt ook het recht te eisen dat al uw persoonsgegevens die werden verkregen en die onvolledig of irrelevant zijn, worden verwijderd en/of te bepalen dat deze niet mogen worden gebruikt, ongeacht het verwerkingsdoel. Dit geldt ook voor persoonsgegevens die niet mogen worden geregistreerd, bekend gemaakt en behouden, of persoonsgegevens die nog worden bewaard na afloop van de toegestane periode. U kunt dit recht te allen tijde, kosteloos en zonder verdere rechtvaardiging uitoefenen.
De klant kan dit recht uitoefenen middels een ondertekend schriftelijk verzoek gericht aanTHINK TWICE / BALTIC TEXTILE TRADING BVBA verstuurd per aangetekende post.THINK TWICE / BALTIC TEXTILE TRADING BVBA verbindt zich ertoe passende maatregelen te nemen binnen vijftien (15) werkdagen na ontvangst van het verzoek.

RECHT OP TOEGANG

Elke klant die zijn identiteit kan aantonen heeft het recht op toegang tot alle informatie over de verwerking van zijn persoonsgegevens doorTHINK TWICE / BALTIC TEXTILE TRADING BVBA, zoals uiteengezet in de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Dit omvat informatie over de doeleinden van deze verwerking, het soort informatie dat wordt verwerkt en de categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt. Deze privacyverklaring is een eerste indicatie.
De klant kan dit recht uitoefenen middels een ondertekend schriftelijk verzoek gericht aan THINK TWICE / BALTIC TEXTILE TRADING BVBA verstuurd per aangetekende post.THINK TWICE / BALTIC TEXTILE TRADING BVBA verbindt zich ertoe passende maatregelen te nemen binnen vijftien (15) werkdagen na ontvangst van het verzoek.

RECHT OP CORRECTIE

THINK TWICE / BALTIC TEXTILE TRADING BVBA hecht groot belang aan de verzameling van accurate gegevens. Onjuiste of onvolledige persoonsgegevens kunnen daarom altijd worden gecorrigeerd of zelfs verwijderd.
Omdat we onmogelijk altijd op de hoogte kunnen zijn over enige fouten ten aanzien van, de onvolledigheid of onjuistheid van uw persoonsgegevens, is het aan u, de klant, om onjuistheden of weglatingen te melden en de nodige correcties aan uw geregistreerde gegevens aan te brengen.
Indien u zelf het nodige niet kunt doen, neem dan contact met ons op middels een ondertekend schriftelijk verzoek verstuurd per aangetekende post.THINK TWICE / BALTIC TEXTILE TRADING BVBA zal binnen vijftien (15) werkdagen de nodige maatregelen treffen door wijzigingen of correcties aan te brengen aan uw persoonsgegevens of door uw persoonsgegevens te verwijderen. Aangezien de verwijdering hoofdzakelijk betrekking heeft op de zichtbaarheid is het dus mogelijk dat de verwijderde persoonsgegevens tijdelijk opgeslagen blijven.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement R.P.R. Antwerpen bevoegd.